Herbs to Lower Blood Sugar

What Herbs Could Lower the Blood Sugar

 

1 Ren shen

2. Huang qi

3. Sang shen

4. Bai zhu

5. Xuan shen

6. Xian ling pi

7. Huang jing

8. Shan yao

9. Sheng di huang

10. Shu di huang

11. Mai men dong

12. Tian hua fen

13. Zhi mu

14. Yu zhu

15. He shou wu

16. Wu wei zi

17. Di gu pi

18. Shi hu

19. Dan shen

20. Tian san qi

21. Huang lian

22. Yu mi xu

23. Ze xie

24. Cang zhu

25, Ge gen

26. Gou qi zi

27. Sang bai pi

 

Some pair of herbs have better effects to lower the blood sugar

1.       Tian hua fen, Zhi mu

2.       Cang zhu, Xuan shen

3.       Huang qi, Shan yao

4.       Sheng di huang, Mu dan pi

5.       Mai men dong, Wu wei zi